สำนักงานบัณฑิตศึกษา

คณะผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย

โครงสร้างบริหารงานบัณฑิต

อาจารย์ธัชทอง วิริยเวชกุล

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ผู้อำนวยการประจำหลักสูตร

ผศ.ดร.สุดถนอม ตันเจริญ

ผศ.ดร.สุดถนอม ตันเจริญ

ผอ.หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

ดร. ฐกฤต ปานขลิบ

ดร. ฐกฤต ปานขลิบ

ผอ.หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

ผศ.ดร.สุรชัย เทียนขาว

ผศ.ดร.สุรชัย เทียนขาว
ผู้ช่วยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ผอ.หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

ผศ.ดร.สิทธิพันธุ์ ไชยนันทน์

ผศ.ดร.สิทธิพันธุ์ ไชยนันทน์

ผอ.หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

ดร.พรชัย บุญบวรรัตนกุล

ดร.พรชัย บุญบวรรัตนกุล

ผอ.หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต