ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์
สำนักงานบัณฑิตศึกษา

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ

  ปรัชญา (Philosophy)
 • “ผลิตมหาบัณฑิตมีความรู้ความสามารถในวิชาการ วิชาชีพ และงานวิจัย มีทักษะการบริหารอย่างมีคุณธรรม”

ปณิธาน (Determination)
 • บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม มุ่งมั่นจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในวิชาการ วิชาชีพ และงานวิจัย ตลอดจนมีทักษะการบริหารอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม สามารถปฏิบัติงานและบริหารงานในองค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  วิสัยทัศน์
 • บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เล็งเห็นความสำคัญในการผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ มีเจตคติ และประสบการณ์ตามมาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพ มีความเป็นมืออาชีพสามารถบูรณาการเชิงประยุกต์ศาสตร์ต่าง ๆ แนวคิดทางวิชาการ หลักการปฏิบัติงาน ประสบการณ์ที่ได้จากการเรียนรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพ การบริหารงาน การปรับปรุงกระบวนการทำงานและการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  พันธกิจ
 • 1. จัดการศึกษาที่มีคุณภาพสนองความต้องการของสังคม
 • 2. สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณค่าสามารถนำมาสร้างคุณประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา
 • 3. บริการวิชาการให้กับชุมชนและสังคม
 • 4. อนุรักษ์ สืบสาน เผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อม
 • 5. บริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาล
  วัตถุประสงค์ (Object)
 • 1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้และเป็นผู้นำ มีคุณธรรมจริยธรรมในการบริหารงาน
 • 2. เพื่อผลิตงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่มีคุณค่าแก่สังคม
 • 3. เพื่อให้บริการด้านวิชาการกับชุมชนและสังคม
 • 4. เพื่อเป็นหน่วยงานประสานองค์ความรู้ให้นักศึกษาตระหนักเรื่องศิลปวัฒนธรรมและการรักษาสิ่งแวดล้อม
 • 5. เพื่อบริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาล บุคลากรมีความสุขกับการปฏิบัติงานในองค์กร
  พฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมสำหรับนักศึกษาของวิทยาลัย ดังนี้
 • 1. เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม
 • 2. เป็นผู้มีวินัย เคารพกฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ของวิทยาลัย
 • 3. เป็นผู้มีจิตสาธารณะ มีความเสียสละ เอื้ออาทรต่อผู้อื่น และช่วยเหลือสังคม
  อัตลักษณ์/เอกลักษณ์/วัฒนธรรมองค์กร ของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
  อัตลักษณ์ “ผู้เห็นและผู้แก้ปัญหาของตนเองและสังคม”
  เอกลักษณ์ “เป็นผู้นำการบูรณาการเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา”
  วัฒนธรรมองค์กร “ร่วมแรง ร่วมสร้างสรรค์ ร่วมพัฒนา”