เกี่ยวกับคณะ
สำนักงานบัณฑิตศึกษา

สำนักงานบัณฑิตศึกษา

อาจารย์ ดร.กีรติ กมลประเทืองกร
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
Degree

พธ.ด. ปร.ด.PhD.P.A.MCU. (รัฐประศาสนศาสตร์)    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ ราชวิทยาลัย   ปี พ.ศ. 2558
พธ.ม.M.A. MCU. มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2551
ครุศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์    ปี พ.ศ. 2534

การศึกษาต่อเนื่อง - ทรัพยากรมนุษย์กับเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ปี 2545  (Chulalongkorn University 2545)

- ภาษาฮินดี คณะโบราณคดี
  มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพมหานคร ในปี 2546

- กฏหมายมหาชน

- การสร้างแนวคิดเชิงบวกสำหรับนักบริหาร

- คณะนิติศาสตร์ (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) ปี 2547

E-mail
--------------------------------------------------------------------------
ค้นหา :
<< แรกสุด < ย้อนกลับ [1] ต่อไป > ท้ายสุด >>
รายการเอกสารประกอบการสอน
Downloadหมายเหตุ : เอกสารประกอบการเรียนการสอน