เกี่ยวกับคณะ
สำนักงานบัณฑิตศึกษา

สำนักงานบัณฑิตศึกษา

อาจารย์ ผศ.พัทธยา ยงชัยตระกุล
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
Degree

บช.ม. (การบัญชี)  ม.ธรรมศาสตร์,2546
บธ.บ. (การบัญชี) ม. รามคำแหง,2530

E-mail
--------------------------------------------------------------------------
ค้นหา :
<< แรกสุด < ย้อนกลับ [1] ต่อไป > ท้ายสุด >>
รายการเอกสารประกอบการสอน
Downloadหมายเหตุ : เอกสารประกอบการเรียนการสอน