เกี่ยวกับคณะ
สำนักงานบัณฑิตศึกษา

สำนักงานบัณฑิตศึกษา

อาจารย์ ดร.นันทพันธ์ จิระเดชประไพ
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
Degree

ปร.ด. (บริหารธุรกิจ)  ม. รามคำแหง, 2559
บธ.ม. (การจัดการทั่วไป)  ม. นเรศวร, 2541
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์ทั่วไป) ม.เชียงใหม่,  2529

E-mail
--------------------------------------------------------------------------
ค้นหา :
<< แรกสุด < ย้อนกลับ [1] ต่อไป > ท้ายสุด >>
รายการเอกสารประกอบการสอน
Downloadหมายเหตุ : เอกสารประกอบการเรียนการสอน