เกี่ยวกับคณะ
สำนักงานบัณฑิตศึกษา

สำนักงานบัณฑิตศึกษา

อาจารย์ ดร.สมโภชน์ มายะรังษี
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
Degree

ปร.ด. (การจัดการ)  ม. สยาม, 2548
วศ.ม. (การจัดการ)  ม. สยาม, 2541
อส.บ. (ไฟฟ้า) ม.สยาม,  2534

E-mail
--------------------------------------------------------------------------
ค้นหา :
<< แรกสุด < ย้อนกลับ [1] ต่อไป > ท้ายสุด >>
รายการเอกสารประกอบการสอน
Downloadหมายเหตุ : เอกสารประกอบการเรียนการสอน