เกี่ยวกับคณะ
สำนักงานบัณฑิตศึกษา

สำนักงานบัณฑิตศึกษา

อาจารย์ ดร.อุกฤษฏ์ ชาวแพรกน้อย
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
Degree
การศึกษา
2551-2556 รัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 
2552-2554 นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 
2548-2550 รปม. รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
2544-2547 บธ.บ. การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
E-mail
--------------------------------------------------------------------------
ค้นหา :
<< แรกสุด < ย้อนกลับ [1] ต่อไป > ท้ายสุด >>
รายการเอกสารประกอบการสอน
Downloadหมายเหตุ : เอกสารประกอบการเรียนการสอน