เกี่ยวกับคณะ
สำนักงานบัณฑิตศึกษา

สำนักงานบัณฑิตศึกษา

อาจารย์ ดร.กุลประภัสสร์ รำพึงจิตต์
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
Degree

ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์ สถาบันราชภัฎนครปฐม

ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการปกครอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฏีบัฑฑิต สาขารัฐประศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

E-mail
--------------------------------------------------------------------------
ค้นหา :
<< แรกสุด < ย้อนกลับ [1] ต่อไป > ท้ายสุด >>
รายการเอกสารประกอบการสอน
Downloadหมายเหตุ : เอกสารประกอบการเรียนการสอน