เกี่ยวกับคณะ
สำนักงานบัณฑิตศึกษา

สำนักงานบัณฑิตศึกษา

อาจารย์ ผศ.ดร.อำนวย ปิ่นพิลา
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
Degree

 

  • ปริญญาตรี อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพฯ ปี พ.ศ. 2540
  • ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี ปี พ.ศ. 2552 
  • ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี พ.ศ. 2542
  • ปริญญาเอก สาขาการบริหารการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
  • ประกาศนียบัตรหลักสูตร การเสริมสร้างวิสัยทัศน์ และองค์ความรู้รวบยอดเพื่อพัฒนาตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ สถาบันพระปกเกล้า ปี พ.ศ. 2545
  • ประกาศนียบัตรหลักสูตร ทักษะการเป็นผู้ไกล่เกลี่ยด้านทรพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดย สันติวิธี ปี พ.ศ. 2548 
E-mail
--------------------------------------------------------------------------
ค้นหา :
<< แรกสุด < ย้อนกลับ [1] ต่อไป > ท้ายสุด >>
รายการเอกสารประกอบการสอน
Downloadหมายเหตุ : เอกสารประกอบการเรียนการสอน