เกี่ยวกับคณะ
สำนักงานบัณฑิตศึกษา

สำนักงานบัณฑิตศึกษา

อาจารย์ ผศ.ดร.นพรัชพล ศรีบุญนาค
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
Degree

ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต เอก คณิตศาสตร์ โท ภาษาอังกฤษ ม.ศว. ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด ม.สธ.

ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ และการบริหารงานบุคคล NIDA

ปริญญาเอก พัฒนบริหารศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์และการบริหารการพัฒนา NIDA วุฒิบัตร จากประเทศสหรัฐอเมริกา รัสเซีย และสิงคโปร์

E-mail
--------------------------------------------------------------------------
ค้นหา :
<< แรกสุด < ย้อนกลับ [1] ต่อไป > ท้ายสุด >>
รายการเอกสารประกอบการสอน
Downloadหมายเหตุ : เอกสารประกอบการเรียนการสอน