เกี่ยวกับคณะ
สำนักงานบัณฑิตศึกษา

สำนักงานบัณฑิตศึกษา

อาจารย์ ดร.นิติเวช นนท์จันทร์
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
Degree

บธ.ด. (บริหารธุรกิจ) ม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือขอนแก่น,2558
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) ม.มหาสารคราม,2545
รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร) ม.เวสเทิร์น,2554
คศ.บ. (สุขศึกษา) ม.ราชภัฎสกลนคร,2532

E-mail
--------------------------------------------------------------------------
ค้นหา :
<< แรกสุด < ย้อนกลับ [1] ต่อไป > ท้ายสุด >>
รายการเอกสารประกอบการสอน
Downloadหมายเหตุ : เอกสารประกอบการเรียนการสอน