เกี่ยวกับคณะ
สำนักงานบัณฑิตศึกษา

สำนักงานบัณฑิตศึกษา

อาจารย์ ดร.พัฒน์ธนธร ตันติเวชยานนท์
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
Degree

รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)   มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลง    ปี พ.ศ. 2558 กรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์
 รป.ม. (นโยบายสาธารณะ)  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน        ปี พ.ศ. 2554
สมเด็จเจ้าพระยา    
น.บ. (นิติศาสตรบัณฑิต)   มหาวิทยาลัยรามคำแหง        ปี พ.ศ. 2537

E-mail
--------------------------------------------------------------------------
ค้นหา :
<< แรกสุด < ย้อนกลับ [1] ต่อไป > ท้ายสุด >>
รายการเอกสารประกอบการสอน
Downloadหมายเหตุ : เอกสารประกอบการเรียนการสอน