เกี่ยวกับคณะ
สำนักงานบัณฑิตศึกษา

สำนักงานบัณฑิตศึกษา

อาจารย์ รศ.วชิระ สิงหะคเชนทร์
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์
Degree

สค.ม. (ประชากรศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2523
น.บ. (กฎหมาย) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี พ.ศ. 2520
ศศ.บ. (สถิติ-คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี พ.ศ. 2514

E-mail
--------------------------------------------------------------------------
ค้นหา :
<< แรกสุด < ย้อนกลับ [1] ต่อไป > ท้ายสุด >>
รายการเอกสารประกอบการสอน
Downloadหมายเหตุ : เอกสารประกอบการเรียนการสอน