เกี่ยวกับคณะ
สำนักงานบัณฑิตศึกษา

สำนักงานบัณฑิตศึกษา

อาจารย์ รศ.ดร.สายพิณ ไชยนันทน์
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์
Degree

Ph.D. (Molecular Biology & Biotechnology University of Malyland at College Park ปี พ.ศ. 2543
วท.ม. (จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์     ปี พ.ศ. 2519
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) มหาวิทยาลัยมหิดล     ปี พ.ศ. 2517

E-mail
--------------------------------------------------------------------------
ค้นหา :
<< แรกสุด < ย้อนกลับ [1] ต่อไป > ท้ายสุด >>
รายการเอกสารประกอบการสอน
Downloadหมายเหตุ : เอกสารประกอบการเรียนการสอน