เกี่ยวกับคณะ
สำนักงานบัณฑิตศึกษา

สำนักงานบัณฑิตศึกษา

อาจารย์ ผศ.ดร.ปรีชา ลอเสรีวานิช
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
Degree

คุณวุฒิ    Ph.D. (Occupational Health Science) Universitas McGill,Canada  ปี พ.ศ. 2539
M.Sc. (Environmental     Technology &Management)  Asian  Institute of Technology, Thailand     ปี พ.ศ. 2526
วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล     ปี พ.ศ. 2520

E-mail
--------------------------------------------------------------------------
ค้นหา :
<< แรกสุด < ย้อนกลับ [1] ต่อไป > ท้ายสุด >>
รายการเอกสารประกอบการสอน
Downloadหมายเหตุ : เอกสารประกอบการเรียนการสอน