เกี่ยวกับคณะ
สำนักงานบัณฑิตศึกษา

สำนักงานบัณฑิตศึกษา

อาจารย์ ดร.สุพัชรี สุปริยกุล
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
Degree

ป.เอก: ปร.ด. (การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน) มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
ป.โท:  บธ.ม. (การจัดการโลจิสติกส์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

E-mail
--------------------------------------------------------------------------
ค้นหา :
<< แรกสุด < ย้อนกลับ [1] ต่อไป > ท้ายสุด >>
รายการเอกสารประกอบการสอน
Downloadหมายเหตุ : เอกสารประกอบการเรียนการสอน