เกี่ยวกับคณะ
สำนักงานบัณฑิตศึกษา

สำนักงานบัณฑิตศึกษา

อาจารย์ วิศิษฏ์ วัฒนานุกูล
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
Degree

        M.S.C. Internet and E-Commerce Technology, Assumption University, 2003
        วท.ม. การจัดการทั่วไป, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช, 2538
 

E-mail
--------------------------------------------------------------------------
ค้นหา :
<< แรกสุด < ย้อนกลับ [1] ต่อไป > ท้ายสุด >>
รายการเอกสารประกอบการสอน
Download



หมายเหตุ : เอกสารประกอบการเรียนการสอน