หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
สำนักงานบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

#

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
Master of Public Health Program
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ Master of Public Health Program
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ M.P.H. (Master of Public Health)


หลักสูตร

หลักสูตรมี 2 แผน
1. แผน ก แบบ ก2 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทำวิทยานิพน์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิตและศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
2. แผน ข ซึ่งเป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษางานรายวิชาไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต โดยไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์แต่ต้องทำการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต


คุณสมบัติ
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชา ทงสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ พยาบาลศาสตร์ หรือ วิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาอื่นๆ จากสถาบันอุดมศึกษาในประเทศ หรือต่างประเทศที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือน่วยงานของรัฐที่มีอำนาตามกฏหมายให้การรับรอง ด้วยคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต้อยกว่า 2.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า

#