หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
สำนักงานบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

#

อาจารย์ ผศ.ดร.สิทธิพันธุ์ ไชยนันทน์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
คุณวุฒิ

Ph.D. (Molecular Biology &Biotechnology  University of Malyland at College Park  ปี พ.ศ. 2545
วท.ม. (จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ. 2522
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) มาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2517

เอกสาร
อาจารย์ รศ.ดร.สายพิณ ไชยนันทน์
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์
คุณวุฒิ

Ph.D. (Molecular Biology & Biotechnology University of Malyland at College Park ปี พ.ศ. 2543
วท.ม. (จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์     ปี พ.ศ. 2519
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) มหาวิทยาลัยมหิดล     ปี พ.ศ. 2517

เอกสาร
อาจารย์ รศ.ชุติชัย มาแจ้ง
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์
คุณวุฒิ

วท.ม. สุขศึกษา (Health Education)    มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2534
กศ.บ. (พลศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒพลศึกษา    ปี พ.ศ. 2526

เอกสาร
อาจารย์ รศ.วชิระ สิงหะคเชนทร์
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์
คุณวุฒิ

สค.ม. (ประชากรศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2523
น.บ. (กฎหมาย) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี พ.ศ. 2520
ศศ.บ. (สถิติ-คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี พ.ศ. 2514

เอกสาร
อาจารย์ ผศ.ดร.ปรีชา ลอเสรีวานิช
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
คุณวุฒิ

คุณวุฒิ    Ph.D. (Occupational Health Science) Universitas McGill,Canada  ปี พ.ศ. 2539
M.Sc. (Environmental     Technology &Management)  Asian  Institute of Technology, Thailand     ปี พ.ศ. 2526
วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล     ปี พ.ศ. 2520

เอกสาร