หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
สำนักงานบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

#

แนวทางการประกอบวิชาชีพ
  • เป็นบุคลากรสาธารณสุขในสถานบริการสุขภาพของรัฐบาล
  • เป็นบุคลากรสาธารณสุขในสถานบริการสุขภาพของเอกชน
  • เป็นบุคลากรสาธารณสุขในองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น
  • เป็นอาจารย์ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพหรือสาขาที่เกี่ยวข้องในมหาวิทยาลัยของรัฐหรือมหาวิทยาลัยของเอกชน
  • เป็นนักวิชาการและผู้บริหารในหน่วยงานสาธารณสุข
  • เป็นเจ้าหน้าที่บริหารงานด้านสาธารณสุขในสถานบริการสาธารณสุข
  • เป็นผู้บริหารงานสาธารณสุขในหน่วยงานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น