บัณฑิตวิทยาลัย

สาขาการบริหารการจัดการภาครัฐ

#

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการจัดการภาครัฐ Master of Public Administration Program in Public Management
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการจัดการภาครัฐ)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : รป.ม. (การบริหารการจัดการภาครัฐ)
ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ Master of Public Administration (Pubic Management)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ M.P.A. (Public Management)


คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

       - มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามว่าด้วยการศึกษาปริญญา มหาบัณฑิต พ.ศ. 2551
       - สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขาจากสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรองมาตรฐานการศึกษา
       - สำาหรับผู้ที่ มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อ 2.2.1 - 2.2.2 ให้อยู่ ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
       - สาหรับผู้ต้องการเทียบโอนผลการเรี ยนจากสถาบันอื่ นหรื อเทียบโอนความรู้ ประสบการณ์ให้เป็นไปตาม "ระเบียบวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามว่าด้วยหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ พ.ศ. 2552"


การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

       - ผู้ที่เข้าศึกษาจะต้องผ่านการคัดเลือกโดยสอบสัมภาษณ์ โดยจะพิจารณาจากคุณสมบัติประสบการณ์การทำงาน ความสนใจ ความมุ่งมั่นและความสามารถ ตลอดจนความพร้อมที่จะเข้าศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิต รวมทั้งผลการเรียนจากสถาบันเดิม (วิธีการและเกณฑ์การคัดเลือกให้เป็นไปตามระเบียบวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในปีนั้นๆ มหาบัณฑิต พ.ศ. 2551
       - ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
       - ยินยอมปฎิบัติตามระเบียบข้อบังคับของบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

เอกสารรับรองหลักสูตร