สาขาการบริหารการจัดการภาครัฐ
สำนักงานบัณฑิตศึกษา

สาขาการบริหารการจัดการภาครัฐ

#

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการจัดการภาครัฐ Master of Public Administration Program in Public Management
ชื่อเต็ม(ภาษาไทย) รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต(การบริหารการจัดการภาครัฐ)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : รป.ม.(การบริหารการจัดการภาครัฐ)
ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ Master of Public Administration (Pubic Management)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ M.P.A. (Public Management)


จำนวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร

       -แผน ก (แบบ ก2)หลักสูตรเน้นการวิจัยและศึกษารายวิชา จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
       -แผน ข หลักสูตรเน้นการค้นคว้าอิสระและศึกษารายวิชา จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต


รายวิชาที่ปรับปรุงใหม่

       วิชาปรับพื้นฐาน(ไม่นับหน่วยกิต)
            1.ภาษาอังกฤษสำหรับนักบริหาร
      วิชาชีพบังคับมี 7 รายวิชา จำนวน 21 หน่วยกิต
      วิชาชีพเลือกมี 2 กลุ่มวิชา กลุ่มละ 3 รายวิชา จำนวน 9 หน่วยกิต (ให้เลือกเรียนเพียงกลุ่มเดียว)


ความเป็นมาของหลักสูตร

       หลักสูตรหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการภาครัฐ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553) บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เป็นหลักสูตรที่คณะกรรมการวิชาการให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 5/2553 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2553 และเข้าสภาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม อนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2553 สำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรนี้เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2553 โดยเปิดสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 เป็นระยะเวลา 4 ปีการศึกษาแล้ว
ในระหว่างปี พ.ศ. 2557 คณะกรรมการได้เริ่มดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตให้ทันสมัยตามความต้องการของตลาดแรงงาน และเพื่อรองรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร ซึ่งสำเร็จการศึกษาแล้วเข้าศึกษาในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตที่ปรับปรุงนี้ การปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้สำเร็จสมบูรณ์เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 ซึ่งสภาวิทยาลัยเคดนโลยีสยาม มีมติให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2558 และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรนี้แล้ว เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2559 ซึ่งหลักสูตรปรับปรุงดังกล่าวจะถูกนำมาบังคับใช้ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป


ปรัชญา

       “มุ่งผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญ สามารถปฏิบัติงานในองค์กรต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล”

ปณิธาน
      หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการจัดการภาครัฐ มีความมุ่งมั่นในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตที่เป็นบุคคลากรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในทุกระดับ ให้มีความรู้ตลอดจนมีความศรัทธาในวิชาชีพ และมีคุณธรรม จริยธรรม มีวิสัยทัศน์ในการบริหารและจัดภาครัฐและศึกษาวิจัยให้เกิดองค์ความรู้ไปสู่การปฏิบัติ สร้าง/รู้จักนำนวัตกรรมทางการศึกษามาประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

วิสัยทัศน์
      หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต เห็นความสำคัญในการผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพในศาสตร์ของการบริหารจัดการภาครัฐพันธกิจ

       1. จัดการศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ที่มีคุณภาพสนองความต้องการของสังคม
       2. สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณค่าสามารถนำมาสร้างคุณประโยชน์ต่อการบริหารจัดการภาครัฐ
       3. บริการวิชาการให้กับชุมชนและสังคม
       4. อนุรักษ์ สืบสาน เผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อม
       5. บริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาลวัตถุประสงค์

       1. เพื่อมุ่งเน้นให้มหาบัณฑิตมีความรู้ความสามารถทางวิชาการและมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพในศาสตร์ของการบริหารจัดการภาครัฐ
      2. เพื่อพัฒนาทักษะการวิเคราะห์สถานการณ์ โดยประยุกต์ใช้ความรู้ เหตุผล และวิจารณญาณอย่างเหมาะสม เมื่อต้องเผชิญปัญหาหรืออุปสรรคในสถานการณ์ต่างๆ
      3. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นและสามารถพัฒนาตนเองทั้งความรู้ ทักษะ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม

ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา
      ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 5 ปีการศึกษา

เอกสารรับรองหลักสูตร