สาขาการบริหารการจัดการภาครัฐ
สำนักงานบัณฑิตศึกษา

สาขาการบริหารการจัดการภาครัฐ

#

อาจารย์ ผศ.ดร.ศักดา ศิลปาภิสันทน์
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
คุณวุฒิ

ปริญญาตรี นบ.ม.รามคำแหง
ปริญญาโท รปม. ม.ขอนแก่น
ปริญญาเอก  รปด. ม.ปทุมธานี

เอกสาร
อาจารย์ ผศ.ดร.นพรัชพล ศรีบุญนาค
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
คุณวุฒิ

ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต เอก คณิตศาสตร์ โท ภาษาอังกฤษ ม.ศว. ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด ม.สธ.

ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ และการบริหารงานบุคคล NIDA

ปริญญาเอก พัฒนบริหารศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์และการบริหารการพัฒนา NIDA วุฒิบัตร จากประเทศสหรัฐอเมริกา รัสเซีย และสิงคโปร์

เอกสาร
อาจารย์ ผศ.ดร.อำนวย ปิ่นพิลา
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
คุณวุฒิ

 

  • ปริญญาตรี อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพฯ ปี พ.ศ. 2540
  • ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี ปี พ.ศ. 2552 
  • ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี พ.ศ. 2542
  • ปริญญาเอก สาขาการบริหารการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
  • ประกาศนียบัตรหลักสูตร การเสริมสร้างวิสัยทัศน์ และองค์ความรู้รวบยอดเพื่อพัฒนาตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ สถาบันพระปกเกล้า ปี พ.ศ. 2545
  • ประกาศนียบัตรหลักสูตร ทักษะการเป็นผู้ไกล่เกลี่ยด้านทรพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดย สันติวิธี ปี พ.ศ. 2548 
เอกสาร
อาจารย์ ดร.กีรติ กมลประเทืองกร
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
คุณวุฒิ

พธ.ด. ปร.ด.PhD.P.A.MCU. (รัฐประศาสนศาสตร์)    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ ราชวิทยาลัย   ปี พ.ศ. 2558
พธ.ม.M.A. MCU. มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2551
ครุศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์    ปี พ.ศ. 2534

การศึกษาต่อเนื่อง - ทรัพยากรมนุษย์กับเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ปี 2545  (Chulalongkorn University 2545)

- ภาษาฮินดี คณะโบราณคดี
  มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพมหานคร ในปี 2546

- กฏหมายมหาชน

- การสร้างแนวคิดเชิงบวกสำหรับนักบริหาร

- คณะนิติศาสตร์ (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) ปี 2547

เอกสาร
อาจารย์ ดร.พัฒน์ธนธร ตันติเวชยานนท์
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
คุณวุฒิ

รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)   มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลง    ปี พ.ศ. 2558 กรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์
 รป.ม. (นโยบายสาธารณะ)  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน        ปี พ.ศ. 2554
สมเด็จเจ้าพระยา    
น.บ. (นิติศาสตรบัณฑิต)   มหาวิทยาลัยรามคำแหง        ปี พ.ศ. 2537

เอกสาร
อาจารย์ ดร.กุลประภัสสร์ รำพึงจิตต์
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
คุณวุฒิ

ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์ สถาบันราชภัฎนครปฐม

ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการปกครอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฏีบัฑฑิต สาขารัฐประศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

เอกสาร
อาจารย์ ดร.อุกฤษฏ์ ชาวแพรกน้อย
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
คุณวุฒิ
การศึกษา
2551-2556 รัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 
2552-2554 นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 
2548-2550 รปม. รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
2544-2547 บธ.บ. การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
เอกสาร
อาจารย์ กชกร สุขทรัพย์
ตำแหน่ง เลขานุการหลักสูตร
คุณวุฒิ

ป.ตรี - รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต การจัดการภาครัฐและเอกชน. มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์.

ป.โท - รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการจัดการภารัฐ  วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

ป.เอก - กำลังศึกษา PhD (P.A.)

                

เอกสาร