สำนักงานบัณฑิตศึกษา

สาขาการบริหารการจัดการภาครัฐ

#

อาจารย์ ผศ.ดร.นพรัชพล ศรีบุญนาค
ตำแหน่ง รักษาการผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
คุณวุฒิ

ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต เอก คณิตศาสตร์ โท ภาษาอังกฤษ ม.ศว. ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด ม.สธ.

ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ และการบริหารงานบุคคล NIDA

ปริญญาเอก พัฒนบริหารศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์และการบริหารการพัฒนา NIDA วุฒิบัตร จากประเทศสหรัฐอเมริกา รัสเซีย และสิงคโปร์

เอกสาร
อาจารย์ ผศ.ดร.ศักดา ศิลปาภิสันทน์
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
คุณวุฒิ

ปริญญาตรี นบ.ม.รามคำแหง
ปริญญาโท รปม. ม.ขอนแก่น
ปริญญาเอก  รปด. ม.ปทุมธานี

เอกสาร
อาจารย์ ดร.กีรติ กมลประเทืองกร
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
คุณวุฒิ

พธ.ด. ปร.ด.PhD.P.A.MCU. (รัฐประศาสนศาสตร์)    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ ราชวิทยาลัย   ปี พ.ศ. 2558
พธ.ม.M.A. MCU. มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2551
ครุศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์    ปี พ.ศ. 2534

การศึกษาต่อเนื่อง - ทรัพยากรมนุษย์กับเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ปี 2545  (Chulalongkorn University 2545)

- ภาษาฮินดี คณะโบราณคดี
  มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพมหานคร ในปี 2546

- กฏหมายมหาชน

- การสร้างแนวคิดเชิงบวกสำหรับนักบริหาร

- คณะนิติศาสตร์ (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) ปี 2547

เอกสาร
อาจารย์ ดร.พัฒน์ธนธร ตันติเวชยานนท์
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
คุณวุฒิ

รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)   มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลง    ปี พ.ศ. 2558 กรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์
 รป.ม. (นโยบายสาธารณะ)  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน        ปี พ.ศ. 2554
สมเด็จเจ้าพระยา    
น.บ. (นิติศาสตรบัณฑิต)   มหาวิทยาลัยรามคำแหง        ปี พ.ศ. 2537

เอกสาร
อาจารย์ ดร.สุวรรณี จริยะพร
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
คุณวุฒิ

- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการพัฒนา (การพัฒนาสังคม) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2552

- รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยทองสุข 2558 วารสารศาสตรมหาบัณฑิต (สื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2540

- รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2558 บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2520

เอกสาร
อาจารย์ กชกร สุขทรัพย์
ตำแหน่ง เลขานุการหลักสูตร
คุณวุฒิ

ป.ตรี - รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต การจัดการภาครัฐและเอกชน. มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์.

ป.โท - รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการจัดการภารัฐ  วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

ป.เอก - กำลังศึกษา PhD (P.A.)

                

เอกสาร