สาขาการบริหารการจัดการภาครัฐ
สำนักงานบัณฑิตศึกษา

สาขาการบริหารการจัดการภาครัฐ

#

แนวทางการประกอบวิชาชีพ

       - ผู้บริหารระดับนโยบายและแผนงานทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
       - ผู้บริหารทุกระดับของภาครัฐและเอกชน
       - ผู้บริหารด้านการปกครองของภาครัฐ
       - นักวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน
       - นักวิเคราะห์โครงการ นักวิเคราะห์การลงทุน นักวิเคราะห์ระบบงาน
       - นักบริหารองค์กรระดับสูง
       - นักวิชาการ/นักฝึกอบรม
       - อาจารย์ระดับอุดมศึกษา