เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการบริหารการศึกษา
สำนักงานบัณฑิตศึกษา

เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการบริหารการศึกษา

#

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการบริหารการศึกษา Master of Education Program in Technology and Innovation for Educational Administration
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการบริหารการศึกษา)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) ศษ.ม. (เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการบริหารการศึกษา)
ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ Master of Education (Technology and Innovation for Educational Administration)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ M.Ed. (Technology and Innovation for Educational Administration)


คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

       - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาหรือเทียบเท่า จากสถาบันที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และเป็นผู้ที่มีเกรดเฉลี่ยสะสม (G.P.A.) ไม่ต่ำกว่า 2.5
       - ผู้ที่มีเกรดเฉลี่ยสะสม (G.P.A.) ไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด ต้องทีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี
       - ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่ไม่เกี่ยวข้องทางการศึกษา จำต้องศึกษาเพิ่มเติมเพื่อปรับพื้นฐานในกลุ่มวิชาเสริมพื้นฐาน ปรับพื้นฐานในกลุ่มวิชาเสริมพื้นฐาน
       - คุณสมบัติที่ไม่ตรงกับข้อ 1-3 ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร


การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

       - รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้
       - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขา จากสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรองมาตรฐานการศึกษา


การดำเนินการหลักสูตร วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

       - ภาคการศึกษาต้น เดือนมิถุนายน – เดือนกันยายน
       - ภาคการศึกษาปลาย เดือนพฤศจิกายน – เดือนกุมภาพันธ์
       - ภาคการศึกษาฤดูร้อน เดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคม


เอกสารรับรองหลักสูตร