เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการบริหารการศึกษา
สำนักงานบัณฑิตศึกษา

เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการบริหารการศึกษา

#

โครงสร้างหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
36 หน่วยกิต
โครงสร้างของหลักสูตร
 
(แผน ก)
หมวดวิชาแกน
24 หน่วยกิต
 
วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
(แผล ข)
หมวดวิชาแกน
30 หน่วยกิต
 
ค้นคว้าอิสระ
6 หน่วยกิต
 
รวมตลอดหลักสูตร
36 หน่วยกิต
 
  หมวดวิชาบังคับ 9 หน่วยกิต
402 201
ทฤษฎีและการพัฒนาระบบบริหารการศึกษาสมัยใหม่( Theories and Improving of Modern Educational Administration Systems)
3 (3-0-6)
403 202
การใช้เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (Uses of Technology and Information System for Educational Administration)
3 (3-0-6)
403302
สัมมนาปัญหาและแนวโน้มการใช้เทคโนโลยีเพื่อการบริหารการศึกษา (Seminar in Problem and Tendency of Uses of Technology for Educational Administration)
3 (3-0-6)
  หมวดวิชาเลือก
แผน ก(2)
วิชาเลือก
6 หน่วยกิต
แผน ข
วิชาเลือก
12 หน่วยกิต
 
  วิชาเอกเลือก
402 202
การวางแผนกลยุทธ์ทางการศึกษา (Strategic Planning in Education)
3 (3-0-6)
402 203
ภาวะผู้นำกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ในการบริหารการศึกษา (Leadership and Strategic Management in Education)
3 (3-0-6)
401 002
กฎหมายทางการศึกษาและลิขสิทธิ์ทางปัญญา (Educational Laws and Intellectual copyright )
3 (3-0-6)
402 204
การบริหารและการพัฒนาระบบงานในสถานศึกษา (Management and Improving of Work System in Educational Institute)
3 (3-0-6)
402 205
การบริหารระบบการประกันคุณภาพทางการศึกษา (Quality Assurance Management in Education)
3 (3-0-6)
402 206
การบริหารและการพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีการศึกษา (Management and Improving of Educational Technology work system)
3 (3-0-6)
403 003
เทคโนโลยีขั้นสูงและนวัตกรรมทางการศึกษา  (High Technology and Innovation in Education)
3 (3-0-6)
403 104
เทคโนโลยีการสื่อสารกับการศึกษาร่วมสมัย (Information Technology and Contemporary Education)
3 (3-0-6)
403 105
การออกแบบและสร้างสรรค์สื่อเพื่อการบริหารการศึกษา (Design and Creative Media for Educational Administration)
3 (3-0-6)
404 202
การศึกษางานวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการบริหารการศึกษา (Studies on Research for Improving Technology for Educational Administration)
3 (3-0-6)
405 001
จิตวิทยาเพื่อการบริหารการศึกษา (Psychology for Educational Administration)
3 (3-0-6)
 
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Master of Business Administration Program)
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
ชั้นปี
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
1
400001 ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน
*2
402201
ทฤษฎีและการพัฒนาระบบบริหารการศึกษาสมัยใหม่
3
400102 ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา
*1
403201
การใช้เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา
3
400103 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
3
xxxxxx
วิชาเอกเลือก 1   
3
404001 สถิติและการวิจัยทางการศึกษา
3
 
401001 สารัตถทางการศึกษา
3
 
-
รวม
12
-
รวม
9
2
 
 
404508
วิทยานิพนธ์
6
404508
วิทยานิพนธ์
6
-
รวม
6
-
รวม
6
** *** ในกรณีที่มีผลสอบ TOEFL โดยได้คะแนนระดับ 450 หรือผลการสอบอื่นที่เทียบเท่า เช่น CU-TEP หรือ TU-GET มายืนยัน ไม่ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน (Basic English) และภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา
****นักศึกษาที่เข้าศึกษาใหม่ จะต้องเข้ารับการอบรมและสอบให้ผ่านในหลักสูตร "คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับนักบริหารการศึกษา" (Moral and Ethics for Educational Administrator)
 


- เอกสารการับรองปริญญา Download

- ข้อมูลการสมัครเรียน CLICK
- สมัครเรียนออนไลน์ CLICK