เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการบริหารการศึกษา
สำนักงานบัณฑิตศึกษา

เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการบริหารการศึกษา

#

แนวทางการประกอบวิชาชีพ

       - ผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาของหน่วยงานราชการ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
       - นักวิชาการศึกษา ผู้เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษาด้านการศึกษาในหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน
       - อาจารย์ในสถาบันการศึกษาต่างๆ
       - ประกอบอาชีพอิสระทางด้านการให้คำปรึกษาด้านการบริหาร