สำนักงานบัณฑิตศึกษา

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

#

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา Master of Education Program in Educational Administration
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)
ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ Master of Education (Educational Administration)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ M.Ed. (Educationnal Administration)


คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

       - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาหรือเทียบเท่า จากสถาบันที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และเป็นผู้ที่มีเกรดเฉลี่ยสะสม (G.P.A.) ไม่ต่ำกว่า 2.5
       - ผู้ที่มีเกรดเฉลี่ยสะสม (G.P.A.) ไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด ต้องทีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี
       - ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่ไม่เกี่ยวข้องทางการศึกษา จำต้องศึกษาเพิ่มเติมเพื่อปรับพื้นฐานในกลุ่มวิชาเสริมพื้นฐาน ปรับพื้นฐานในกลุ่มวิชาเสริมพื้นฐาน
       - คุณสมบัติที่ไม่ตรงกับข้อ 1-3 ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร


การรับเข้าศึกษา

       -รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ
       -สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ต้องมีความสามารถในการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทยได้ตามเกณฑ์ที่วิทยาลัยกำหนด


การดำเนินการหลักสูตร วัน เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

       หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จะจัดการเรียนการสอนในวันหยุด และวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.00-18.00 น. และวันธรรมดา เวลา 08.00-16.00 น.
              -ภาคเรียนที่ 1 สิงหาคม-พฤศจิกายน
              -ภาคเรียนที่ 2 มกราคม-เมษายน

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
       1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง
       2.เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกตามวิธีการที่วิทยาลัยกำหนด และประกาศผลการคัดเลือกให้รับทราบในแต่ละปีการศึกษา
       3. คุณสมบัติอื่นๆ ให้เป็นไปตามประกาศของวิทยาลัย


เอกสารรับรองหลักสูตร