หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สำนักงานบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

#

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  Master of Business Administration Program
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) :(บธ.ม.) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ Master of Business Administration
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ M.B.A.
ความสำคัญ

       หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) ของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามให้ความสนใจและเข้าใจถึงความต้องการของผู้เรียนเป็นอย่างดี การเสริมสร้างองค์ความรู้ทางการบริหารธุรกิจในระดับบัณฑิตศึกษาที่วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามนั้น ไม่ได้เน้นเพียงเรื่องของการถ่ายทอดทฤษฎีหรือองค์ความรู้เพียงอย่างเดียวแต่ให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่คิดเป็น มีความคิดสร้างสรรค์ มีความเป็นผู้นำที่มีคุณธรรม และสามารถนำพากิจการของตนเองหรือของนายจ้างให้ประสบความสำเร็จได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ นอกจากนี้การมีเพื่อน การมีเครือข่ายที่ดีก็เป็นเรื่องสำคัญที่นักบริหารควรให้ความสำคัญอย่างยิ่ง หลักสูตร M.B.A. ของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม จึงได้มีการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายที่ดีระหว่างนักศึกษา M.B.A. ภาคเสาร์-อาทิตย์ การเรียนการสอนในหลักสูตร M.B.A. ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม นอกจากการเรียนรู้ทฤษฏี องค์ความรู้จากตำรางานวิจัยทั้งในประเทศ และต่างประเทศแล้ว การเรียนรู้เชิงวิเคราะห์จากกรณีศึกษา การเรียนรู้เชิงประสบการณ์จากโครงงานและกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆ ก็เป็นเรื่องที่ทางหลักสูตรให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางที่เน้นให้ความเข้าใจและความสนใจของผู้เรียนเป็นหลัก ให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนในกลุ่มวิชา ด้านการจัดการทั่วไป ด้านการบัญชีบริหาร ด้านการตลาด ด้านการเงินการลงทุนและการธนาคาร และด้านการจัดการงานก่อสร้างค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

รายละเอียดคลิก
ระยะเวลาการศึกษา
หลักสูตร 2 ปี เรียนเฉพาะวันเสาร์ และ/หรือวันอาทิตย์ นักศึกษาสามารถสำเร็จการศึกษาได้ภายในระยะเวลา 1 ½ – 2 ปี  อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ดร.นันทพันธ์ จิระเดชประไพ
ดร.สมโภชน์ มายะรังสี
ดร.โรจนา ลิ้มสกุลวานิจ
ผศ.พัทธยา ยงชัยตระกูล 
ดร.นิติเวช นนท์จันทร์

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

       - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาหรือเทียบเท่า จากสถาบันที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เป็นผู้ที่มีเกรดเฉลี่ยสะสม (G.P.A.) ไม่ต่ำกว่า 2.5 
       - ผู้ที่มีเกรดเฉลี่ยสะสม (G.P.A.) ไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด ต้องมีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี
       - ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่ไม่เกี่ยวข้องทางการบริหารธุรกิจ จะต้องศึกษาเพิ่มเติมเพื่อ ปรับพื้นฐานในกลุ่มวิชาเสริมพื้นฐาน 
       - คุณสมบัติที่ไม่ตรงกับข้อ 1-3 ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นสมควร
หลักฐานประกอบการสมัคร
1) สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ฉบับ
2) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ
3.) ใบรับรองผลการศึกษา/สำเนาคุณวุฒิ จำนวน 2 ฉบับ
4) รูปถ่าย 1 นิ้ว (หน้าตรง) จำนวน 2 รูป


การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

       - ผู้ที่เข้าศึกษาจะต้องผ่านการคัดเลือกโดยสอบสัมภาษณ์ โดยจะพิจารณาจากคุณสมบัติประสบการณ์การทำงาน ความสนใจ ความมุ่งมั่นและความสามารถ ตลอดจนความพร้อมที่จะเข้าศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิต รวมทั้งผลการเรียนจากสถาบันเดิม
วิธีการและเกณฑ์การคัดเลือกให้เป็นไปตามระเบียบวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เรื่องการรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในปีนั้นๆ มหาบัณฑิต พ.ศ. 2551
       - ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 
       - ยินยอมปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
       - รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาชาวต่างประเทศที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขา จากสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศที่สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาหรือสำนักงานข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง


การเทียบโอนหน่วยกิตจากสถาบันอื่น

       - เป็นไปตามข้อบังคับของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 
สถานที่ติดต่อสอบถามรายละเอียด
       - หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ที่ตั้ง ณ ห้อง 9912 ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เลขที่ 46 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600

เอกสารรับรองหลักสูตร