สำนักงานบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

#

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Master of Business Administration Program
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) :(บธ.ม.) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ Master of Business Administration
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ M.B.A.


ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

ทุกหลักสูตร ค่าสมัคร และค่าเดินทางมากรุงเทพฯ 22,000 บาท (ชำระครั้งแรก)
(หน่วยประสานงานที่ กทม.จะดูแลค่าใช้จ่ายเดินทางสูงสุด 2,000/คน/ครั้ง)
ลงทะเบียนครบตามหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 100,000 บาท
ภาษาอังกฤษ Rosetta Stone 7,000 บาท
หมายเหตุ นักศึกษาใหม่ ชำระค่าสมัคร 2,000 + 20,000 บาท (เพื่อลงทะเบียนครั้งเดียวทั้งหมด 11 วิชา จากนั้น ทุก 3 เดือน ชำระ 25,000 บาทอีก 3 งวด งวดสุดท้ายชำระส่วนที่เหลือก่อนสำเร็จการศึกษา
-มีทุนสนับสนุนการศึกษา (สามารถแบ่งชำระค่าเล่าเรียนตามกลุ่มวิชาหรือรายวิชาได้ตามความจำเป็น)
ระยะเวลาการศึกษา
หลักสูตร 2 ปีเรียนเฉพาะวันเสาร์ และ/หรือวันอาทิตย์ นักศึกษาสามารถสำเร็จการศึกษาได้ภายในระยะเวลา 1 ½ – 2 ปี อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ผศ.ดร.สุดถนอม ตันเจริญ
ผศ.ดร.ไกร ไกรษกฤษ
ดร.ต่อพงษ์ พุทธบูชา
รศ.ดร.สุธรรม เลิศพงษ์ประเสริฐ
ดร.ประภัสสร ธนะโสธร
ดร.นิติเวช นนท์จันทร์
ดร.กนิษฐา สุขสมัย
ดร.พิชญุตม์ จรัสบำรุงโรจน์
ดร.วิรัตน์ ชาตรีวิศิษฐ์
ดร.ภัสสรกันต์ ทรัพย์มหาโชค
ดร.ชยวีร์ นาคะจิราพันธ์
ดร.แก้วตา ผิวพรรณ
ผศ.พัทธยา ยงชัยตระกูล
ดร.โรจนา ลิ้มสกุลวานิจ
ดร.อัญชลี ชัยศรี
ดร.ธนาพันธ์ นัยพินิจอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ (บางส่วน)
ศ.ดร. เรวัตร์ ชาตรีวิศิษฏ์
รศ.ดร.พนารัตน์ ปานมณี
รศ.กาญจนา สงวนวงศ์วาน
รศ.วิรัช สงวนวงศ์วาน
ผศ.ดร.โอภาส กิจกำแหง
ผศ.ดร.สุทิน นพเกตุ
ผศ.ดร.ปราณี เอี่ยมละออภักดี
ผศ.ดร.บุญธรรม พรเจริญ
ดร.ชัยฤทธิ์ ทองรอด
ดร.ชนินทร์ วิชชุลตา
ดร.ภูริวัจน์ รักษ์ธนอนันต์
ดร.ธัญมน อรรณพจนีย์
นท.ดร.นฤทธิ์ ฤทธิ์คำรพ
ดร.จารุวรินทร์ โอสถานุเคราะห์
พอ.ดร.ศรัญญู วิริยเวชกุลคุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

       - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาหรือเทียบเท่า จากสถาบันที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เป็นผู้ที่มีเกรดเฉลี่ยสะสม (G.P.A.) ไม่ต่ำกว่า 2.5
       - ผู้ที่มีเกรดเฉลี่ยสะสม (G.P.A.) ไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด ต้องมีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี
       - ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่ไม่เกี่ยวข้องทางการบริหารธุรกิจ จะต้องศึกษาเพิ่มเติมเพื่อ ปรับพื้นฐานในกลุ่มวิชาเสริมพื้นฐาน
       - คุณสมบัติที่ไม่ตรงกับข้อ 1-3 ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นสมควร
หลักฐานประกอบการสมัคร
1) สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ฉบับ
2) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ
3.) ใบรับรองผลการศึกษา/สำเนาคุณวุฒิ จำนวน 2 ฉบับ
4) รูปถ่าย 1 นิ้ว (หน้าตรง) จำนวน 2 รูป


การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

       - ผู้ที่เข้าศึกษาจะต้องผ่านการคัดเลือกโดยสอบสัมภาษณ์ โดยจะพิจารณาจากคุณสมบัติประสบการณ์การทำงาน ความสนใจ ความมุ่งมั่นและความสามารถ ตลอดจนความพร้อมที่จะเข้าศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิต รวมทั้งผลการเรียนจากสถาบันเดิม (วิธีการและเกณฑ์การคัดเลือกให้เป็นไปตามระเบียบวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในปีนั้นๆ มหาบัณฑิต พ.ศ. 2551
       - ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
       - ยินยอมปฎิบัติตามระเบียบข้อบังคับของบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
       - รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาชาวต่างประเทศที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขา จากสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศที่สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาหรือสำนักงานข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง


การเทียบโอนหน่วยกิตจากสถาบันอื่น

       - เป็นไปตามข้อบังคับของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
สถานที่ติดต่อสอบถามรายละเอียด
       -บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 9 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม โทร: 02-878-5006 หรือ 02-878-5091 Fax: 02-878-5092
       -หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) โทร. 02-878-5095 เลขที่ 46 ถนนจรัญสนิทวงศ์ (ระหว่างซอยจรัญสนิทวงศ์ 10 และ 12) แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600

เอกสารรับรองหลักสูตร