สำนักงานบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

#

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  Master of Business Administration Program
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) :(บธ.ม.) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ Master of Business Administration
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ M.B.A.
ความสำคัญ

       หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มุ่งผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ ความคิด เทคนิคในการบริหารสมัยใหม่ มีคุณธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อให้สามารถผสานแนวคิดทางวิชาการ หลักปฏิบัติสามารถนำประสบการณ์ที่ได้จากการเรียนรู้ไปใช้ในการทำงาน ปรับปรุงกระบวนการทำงาน หรือแก้ปัญหาต่างๆ ในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจการเมืองและเทคโนโลยีสมัยใหม่ และเตรียมพร้อมเพื่อร่วมมือกับการแข่งขันทั้งภายในประเทศและนานาชาติท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์ เพื่อสร้างความเจริญยั่งยืนให้กับสังคมและประเทศชาติ สามารถตอบสนองต่อความต้องการกำลังคน ทั้งภาครัฐและเอกชน ให้มีความรู้ ความสามารถ ทั้งทางด้านวิชาการ และความสามารถในการประยุกต์ใช้ในสภาพแวดล้อมที่เป็นจริงได้อย่างเหมาะสม มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถสร้างคุณค่าให้แก่สังคมส่วนรวมได้ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

นักศึกษาใหม่ ชำระค่าสมัคร จำนวน 2,000 บาท และชำระค่าลงทะเบียนเรียนตลอดหลักสูตร จำนวน 100,000 บาท (ให้ผ่อนผันจ่ายได้ไม่เกิน 4 งวด งวดละ 25,000 บาท และลงทะเบียนเรียน วิชาภาษาอังกฤษ Rosetta Stone จำนวน 7,000 บาท)
ระยะเวลาการศึกษา
หลักสูตร 2 ปีเรียนเฉพาะวันเสาร์ และ/หรือวันอาทิตย์ นักศึกษาสามารถสำเร็จการศึกษาได้ภายในระยะเวลา 1 ½ – 2 ปี อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ดร.ภัสสรกันต์ ทรัพย์มหาโชค
ดร.นันทพันธ์ จิระเดชประไพ
ดร.สมโภชน์ มายะรังสี
ดร.โรจนา ลิ้มสกุลวานิจ
ผศ.พัทธยา ยงชัยตระกูล 
ดร.นิติเวช นนท์จันทร์
ดร.ธงชัย เหมทานนท์

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

       - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาหรือเทียบเท่า จากสถาบันที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เป็นผู้ที่มีเกรดเฉลี่ยสะสม (G.P.A.) ไม่ต่ำกว่า 2.5 
       - ผู้ที่มีเกรดเฉลี่ยสะสม (G.P.A.) ไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด ต้องมีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี
       - ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่ไม่เกี่ยวข้องทางการบริหารธุรกิจ จะต้องศึกษาเพิ่มเติมเพื่อ ปรับพื้นฐานในกลุ่มวิชาเสริมพื้นฐาน 
       - คุณสมบัติที่ไม่ตรงกับข้อ 1-3 ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นสมควร
หลักฐานประกอบการสมัคร
1) สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ฉบับ
2) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ
3.) ใบรับรองผลการศึกษา/สำเนาคุณวุฒิ จำนวน 2 ฉบับ
4) รูปถ่าย 1 นิ้ว (หน้าตรง) จำนวน 2 รูป


การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

       - ผู้ที่เข้าศึกษาจะต้องผ่านการคัดเลือกโดยสอบสัมภาษณ์ โดยจะพิจารณาจากคุณสมบัติประสบการณ์การทำงาน ความสนใจ ความมุ่งมั่นและความสามารถ ตลอดจนความพร้อมที่จะเข้าศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิต รวมทั้งผลการเรียนจากสถาบันเดิม
วิธีการและเกณฑ์การคัดเลือกให้เป็นไปตามระเบียบวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เรื่องการรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในปีนั้นๆ มหาบัณฑิต พ.ศ. 2551
       - ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 
       - ยินยอมปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
       - รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาชาวต่างประเทศที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขา จากสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศที่สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาหรือสำนักงานข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง


การเทียบโอนหน่วยกิตจากสถาบันอื่น

       - เป็นไปตามข้อบังคับของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 
สถานที่ติดต่อสอบถามรายละเอียด
       - หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ที่ตั้ง ณ ห้อง 9913 ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เลขที่ 46 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600

เอกสารรับรองหลักสูตร