สำนักงานบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

#

อาจารย์ ดร.ภัสสรกันต์ ทรัพย์มหาโชค
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
คุณวุฒิ

ปร.ด. (การจัดการ)   ม. สยาม, 2554
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) ม. สยาม, 2549
ศศ.บ. (การจัดการท่องเที่ยวและการโรงแรม)
ม.ศรีปทุม,  2538

เอกสาร
อาจารย์ ดร.นันทพันธ์ จิระเดชประไพ
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
คุณวุฒิ

ปร.ด. (บริหารธุรกิจ)  ม. รามคำแหง, 2559
บธ.ม. (การจัดการทั่วไป)  ม. นเรศวร, 2541
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์ทั่วไป) ม.เชียงใหม่,  2529

เอกสาร
อาจารย์ ผศ.พัทธยา ยงชัยตระกุล
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
คุณวุฒิ

บช.ม. (การบัญชี)  ม.ธรรมศาสตร์,2546
บธ.บ. (การบัญชี) ม. รามคำแหง,2530

เอกสาร
อาจารย์ ดร.สมโภชน์ มายะรังษี
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
คุณวุฒิ

ปร.ด. (การจัดการ)  ม. สยาม, 2548
วศ.ม. (การจัดการ)  ม. สยาม, 2541
อส.บ. (ไฟฟ้า) ม.สยาม,  2534

เอกสาร
อาจารย์ ดร.โรจนา ลิ้มสกุลวานิข
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
คุณวุฒิ

D.B.A. (Managerial Science)
  University of Atlanta
บธ.ม. (การจัดการทั่วไป) ม.ราชภัฏธนบุรี
บธ.บ. (การจัดการคุณภาพ)  ม.ราชภัฏสวนสุนันทา

เอกสาร