หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สำนักงานบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

#

อาจารย์ ดร.นันทพันธ์ จิระเดชประไพ
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
คุณวุฒิ

ปร.ด. (บริหารธุรกิจ)  ม. รามคำแหง, 2559
บธ.ม. (การจัดการทั่วไป)  ม. นเรศวร, 2541
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์ทั่วไป) ม.เชียงใหม่,  2529

เอกสาร
อาจารย์ ดร.เดชา โลจนสิริศิลป
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
คุณวุฒิ
 
Ph.D. (Management) ม.สยาม,2553
 
M.B.A. (Management Information System) ม.สยาม,2538
 
B.B.A. (Accounting) ม.รามคำแหง,2533
เอกสาร
อาจารย์ ดร.สมโภชน์ มายะรังษี
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
คุณวุฒิ

ปร.ด. (การจัดการ)  ม. สยาม, 2548
วศ.ม. (การจัดการ)  ม. สยาม, 2541
อส.บ. (ไฟฟ้า) ม.สยาม,  2534

เอกสาร
อาจารย์ ผศ.พัทธยา ยงชัยตระกุล
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
คุณวุฒิ

บช.ม. (การบัญชี)  ม.ธรรมศาสตร์,2546
บธ.บ. (การบัญชี) ม. รามคำแหง,2530

เอกสาร
อาจารย์ ดร.นิติเวช นนท์จันทร์
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
คุณวุฒิ

บธ.ด. (บริหารธุรกิจ) ม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือขอนแก่น,2558
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) ม.มหาสารคราม,2545
รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร) ม.เวสเทิร์น,2554
คศ.บ. (สุขศึกษา) ม.ราชภัฎสกลนคร,2532

เอกสาร