หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สำนักงานบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

#

โครงสร้างหลักสูตร
ระบบการศึกษา
จัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาคโดยแบ่งการศึกษาใน 1 ปีการศึกษา ออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ และภาคการศึกษาฤดูร้อน ในแต่ละภาคการศึกษาใช้เวลาในการจัดการศึกษาเท่าๆ กัน คือ 1 ภาคการศึกษาปกติ ระยะเวลาในการศึกษาในแต่ละรายวิชาอย่างน้อย 15 สัปดาห์
  หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน มีจำนวน 2 วิชา (ไม่นับหน่วยกิต)
 • *วิชาภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา (บังคับให้นักศึกษาเรียน)
 • *วิชาการบัญชีการเงิน (เฉพาะนักศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรีไม่ตรงกับการบริหารธุรกิจหรือการจัดการ)
  หมวดวิชาบังคับ จำนวน 5 รายวิชา (จำนวน 15 หน่วยกิต)
 • *วิชาการจัดการการเงินและการบัญชี
 • *วิชาการบริหารการตลาดและการจัดการเชิงกลยุทธ์
 • *วิชานวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • *วิชาเศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการและการจัดการดำเนินงาน
 • *วิชาระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ
  หมวดวิชาเลือก จำนวน 5 รายวิชา (จำนวน 15 หน่วยกิต) หลักสูตรมีวิชาเลือก จำนวน 37 รายวิชา และนักศึกษาเลือก 1 ด้านกลุ่มวิชาที่ต้องการเรียนตลอดหลักสูตร ได้แก่
 • 1. วิชาด้านการจัดการทั่วไป
 • 2. วิชาด้านการบัญชีบริหาร
 • 3. วิชาด้านการตลาด
 • 4. วิชาด้านการเงินการลงทุนและการธนาคาร
 • 5. วิชาด้านการจัดการงานก่อสร้าง
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
36 หน่วยกิต
โครงสร้างของหลักสูตร
 
(แผน ก)
หมวดวิชาบังคับ
15 หน่วยกิต
 
หมวดวิชาเลือก (ในกลุ่มสาขาวิชา)
9 หน่วยกิต
 
วิชาวิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
(แผล ข)
หมวดวิชาบังคับ
15 หน่วยกิต
 
หมวดวิชาเลือก (ในกลุ่มสาขาวิชา)
15 หน่วยกิต
 
วิชาการค้นคว้าอิสระ
6 หน่วยกิต 
 
รวมตลอดหลักสูตร
36 หน่วยกิต
หมายเหตุ ผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีในสาขาที่ไม่ตรงกับการบริหารธุรกิจหรือการจัดการ จะต้องศึกษาวิชาการบัญชีการเงิน เพิ่มเติม เพื่อปรับพื้นฐานโดยไม่นับหน่วยกิต
**ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่ไม่เกี่ยวข้องทางด้านการบริหารธุรกิจ จะต้องศึกษา รายวิชา 821  101 การบัญชีการเงิน เพิ่มเติมเพื่อปรับพื้นฐานโดยไม่นับจำนวนหน่วยกิต
 


- เอกสารการับรองปริญญา Download

- ข้อมูลการสมัครเรียน CLICK