หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สำนักงานบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

#

แนวทางการประกอบวิชาชีพ
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตได้บูรณาการและถ่ายทอดความรู้ทางด้านการบริหารธุรกิจเฉพาะด้านให้แก่ผู้เรียนดังนั้นผู้ที่สำเร็จการศึกษาจะมีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษาได้ดังนี้

       - ทำงานในตำแหน่งงานบริหารขององค์กรธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ 
       -เป็นผู้ประกอบการในภาคธุรกิจ
       -เป็นผู้บริหารในหน่วยงานภาครัฐ
      นอกจากนี้ ในกรณีที่ผู้สำเร็จการศึกษาเป็นพนักงานบริษัทเอกชน พนักงานรัฐวิสาหกิจ ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ นักวิจัย หรืออาจารย์ มีโอกาสก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงาน