สำนักงานบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

#

แนวทางการประกอบวิชาชีพ

       - ผู้บริหารหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน
       - ผู้ประกอบการ
       - อาจารย์สอนในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
       - พนักงานปฏิบัติงานในหน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน