สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์
สำนักงานบัณฑิตศึกษา

สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์

#

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ Master of Science Program in Logistics Technology
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีโลจิสติกส์)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) วท.ม. (เทคโนโลยีโลจิสติกส์)
ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ Master of Science (Logistics Technology)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ M.Sc. (Logistics Technology)


ความสำคัญ

 • หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ เป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนานักบริหารทางด้านเทคโนโลยีโลจิสติกส์ ได้แสวงหาความรู้ความสามารถควบคู่ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ มีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อตอบสนองความต้องการกำลังคนในภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม สอดคล้องกับนโยบายและวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยีและนำความรู้ที่แท้จริงสู่ทักษะอาชีพอย่างครบวงจร และผลิตนักบริหารที่เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุขในการทำงานและการดำเนินชีวิต


 • วัตถุประสงค์

 • เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่โดยครอบคลุมพื้นฐาน ระบบสารสนเทศทั้งด้านฮารด์แวร์ ซอฟต์แวร์ ข้อมูล เครือข่าย และอินเตอร์เน็ต เพื่อให้สามารถออกแบบและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อประยุกต์ใช้กิจกรรมโลจิสติกส์ได้อย่างเหมาะสม
 • เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีความ รู้ความสามารถในการนำความรู้ไปประยุกต์ปฏิบัติเพิ่มคุณค่า ยกระดับการบริการลูกค้า ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตและเพิ่มกำไรให้ธุรกิจยิ่งขึ้น และสร้างความได้เปรียบเชิงการค้าแข่งขัน
 • เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีความชำนาญเฉพราะด้านในการประกอบวิชาชีพให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายของชีวิต
 • เพื่อผลิตมหาบัณดพิตให้มีความรู้ควสามเชี่ยชาญคุณภาพและจริยธรรมและชี้นำสังคม
 • เพื่อสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ รองรับความต้องการของสังคมทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในปัจจุบันและอนาคต


 • การดำเนินการหลักสูตร

 • วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน :
  ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน – กันยายน
  ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์
  ภาคฤดูร้อน เดือนมีนาคม – พฤษภาคม


 • คุณสมบัติผู้สมัคร

 • มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ว่าด้วยการศึกษาขั้น ปริญญามหาบัณฑิต
 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านเทคโนโลยี หรือสาขาที่ใกล้เคียง หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง โดยได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือ
 • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาอื่น โดยได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับไม่ต่ำกว่า 2.50 และมีประสบการณ์การทำงานด้านโลจิสติกส์ หรือด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปี หลังจบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ
 • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีโดย ได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับต่ำกว่า 2.50 ผู้สมัครจะต้องมีประสบการณ์การทำงานด้านโลจิสติกส์ หรือด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในตำแหน่งผู้บริหารในสถานประกอบการทางธุรกิจทุกระดับมาแล้ว 2 ปีขึ้นไป
 • สำหรับผู้สมัครที่มีคุณสมบัติอื่นๆ นอกเหนือจากข้อ 2-4 ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการศูนย์บัณฑิตศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
 • เกณฑ์การคัดเลือก
 • ผู้ที่จะเข้าศึกษาจะต้องผ่านการคัดเลือกโดยการสอบข้อเขียนและ/หรือการสอบสัมภาษณ์โดยจะพิจารณาจากคุณสมบัติประสบการณ์การทำงานความสนใจ ความมุ่งมั่นและความสามารถ ตลอดจนความพร้อมที่จะศึกษาในระดับปริญญาโท รวมทั้งผลการเรียนจากสถาบันเดิม(วิธีการและเกณฑ์การคัดเลือกให้เป็นไปตามประกาศของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เรื่องการรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในปีนั้นๆ)
 • ได้รับอนุมัติจากกรรมการศูนย์บัณฑิตศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
 • ยินยอมปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของศูนย์บัณฑิตศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
 • งบประมาณตามรายรับ (รวมประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัว)
 • จำนวนหน่วยกิต รวม 36 หน่วยกิต ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 150,000 บาท* *วิทยาลัยให้ทุนสนับสนุนทางการศึกษาสูงสุด 20,000 บาท จำนวน 50 ทุน เหลือเพียง 130,000 บาท (26,000 บาท ต่อเทอม)
 •