สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์
สำนักงานบัณฑิตศึกษา

สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์

#

อาจารย์ รศ.ดร.ศักดิ์ กองสุวรรณ
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
คุณวุฒิ

 

ป.ตรี : วศ.บ. โยธา-ขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2510
ป.โท : M.S.C.E Transportation) University of Missouri-Rolla 2516
ป.เอก : Ph.D. Civil Engineering) MSU 2523
เอกสาร
อาจารย์ ดร.สุพัชรี สุปริยกุล
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
คุณวุฒิ

ป.เอก: ปร.ด. (การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน) มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
ป.โท:  บธ.ม. (การจัดการโลจิสติกส์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

เอกสาร
อาจารย์ ดร.ไพโรจน์ บาลัน
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
คุณวุฒิ

        Ph.D. Industrial Systems Engineering, Georgia Institute of Technology, Atlanta,     GA, USA, 2004
        M.S.E. Industrial and Operations Engineering, University of Michigan, Ann Arbor, MI, USA, 1998
        B.S. Mechanical, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA, USA, 1997

เอกสาร
อาจารย์ วิศิษฏ์ วัฒนานุกูล
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
คุณวุฒิ

        M.S.C. Internet and E-Commerce Technology, Assumption University, 2003
        วท.ม. การจัดการทั่วไป, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช, 2538
 

เอกสาร
อาจารย์ เกรียงไกร ภูวณิชย์
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
คุณวุฒิ

        M.B.A., Chulalongkorn University, 2011
        M.M., Graduate Institute Business Administration of Chulalongkorn University, 1999
        B.S. Electronic Engineering, Northrop University, 1987
        B.E. Electrical Engineering, 1979
 

เอกสาร
อาจารย์ ดร. จินตนัย ไพรสณฑ์
ตำแหน่ง อาจารย์พิเศษ
คุณวุฒิ

        Ph.D. Industrial  Engineering  University of Central Florida, Florida, USA

เอกสาร
อาจารย์ ดร. สิทธิชัย ฝรั่งทอง
ตำแหน่ง อาจารย์พิเศษ
คุณวุฒิ

บธ.ด. (การจัดการธุรกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

เอกสาร
อาจารย์ ดร.กานดา บุญโสธรสถิต
ตำแหน่ง อาจารย์พิเศษ
คุณวุฒิ

        Ph.D. Manufacturing  Engineering  University of New South Wales, Australia

เอกสาร