สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์
สำนักงานบัณฑิตศึกษา

สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์

#

โครงสร้าง/หลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
36 หน่วยกิต
โครงสร้างของหลักสูตร
 
(1)
รายวิชาเสริมพื้นฐาน
ไม่นับรวม
 
วิชาบังคับ
24 หน่วยกิต
 
วิชาเลือก
9 หน่วยกิต
 
การค้นคว้าอิสระ
3 หน่วยกิต
 
วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
 
รวมตลอดหลักสูตร
36 หน่วยกิต
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์
 

- ศูนย์บัณฑิตศึกษา +662-878-5000-3
- สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ +662-878-5085-6
- โทรสาร +66 2 878 5012