สำนักงานบัณฑิตศึกษา

การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม

#

อาจารย์ ดร. ฐกฤต ปานขลิบ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
คุณวุฒิ

Ph.D. (Management Technology)    Shinawatra University  ปี พ.ศ. 2555
Ph.D. (Technology)   University of California  ปี พ.ศ. 2553
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี   ปี พ.ศ. 2543
พระจอมเกล้าธนบุรี
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยรังสิต  ปี พ.ศ. 2538
 

เอกสาร
อาจารย์ ดร. ศักดิ์ชาย เอื้อพิพัฒนากูล
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
คุณวุฒิ

Ph.D. (Mechanical Engineering)        Manchester University        ปี พ.ศ. 2555
    M.Eng. (Mechanical Engineering)    Manchester University        ปี พ.ศ. 2553
    วศ.ม. (วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์)        มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์        ปี พ.ศ. 2549
 

เอกสาร
อาจารย์ ดร. สิสวัฒม ธรรมประดิษฐ์
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
คุณวุฒิ

D.Sc. (Environmental Management)  Asian Institute of Technology     ปี พ.ศ. 2547
M.Sc. (การจัดการสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ)   Asian Institute of Technology     ปี พ.ศ. 2534
วท.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   ปี พ.ศ. 2530

เอกสาร
อาจารย์ ดร.มงคล จงสุพรรณพงศ์
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
คุณวุฒิ

ปร.ด. (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  ปี พ.ศ. 2552
 กศ.ม. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปี พ.ศ. 2542
กศ.บ. (วิทยาศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปี พ.ศ. 2525

เอกสาร
อาจารย์ ดร.สมชาย เอื้อพิพัฒนากูล
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
คุณวุฒิ

 Ph.D. (Appile Science)     มหาวิทยาลัยนอร์ททรัม เบรีย ประเทศอังกฤษ ปี พ.ศ. 2552                    
วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี) มหาวิทยาลัยนิวคาสเซิล อะพอน ไทน์ ประเทศอังกฤษ ปี พ.ศ. 2530
วท.ม. (การควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อม)  มหาวิทยาลัยลีดส์ ประเทศอังกฤษ ปี พ.ศ. 2528
วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่     ปี พ.ศ. 2520

เอกสาร