สำนักงานบัณฑิตศึกษา

การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม

#

ระบบการศึกษา
 • ภาคปกติ มี 2 ภาคการศึกษา มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์
 • ภาคฤดูร้อน มี 1 ภาคการศึกษา มีระยะเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ หลักสูตร จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต/strong>
 • หลักสูตร จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
  โครงสร้าง/หลักสูตร
  จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
  36 หน่วยกิต
  โครงสร้างของหลักสูตร
   
  (1)
  รายวิชาเสริมพื้นฐาน
  ไม่นับรวม
   
  วิชาบังคับ
  12 หน่วยกิต
   
  วิชาเลือกไม่น้อยกว่า
  12 หน่วยกิต
   
  วิทยานิพนธ์ มีค่าเทียบเท่า
  12 หน่วยกิต
   
  รวมตลอดหลักสูตร
  36 หน่วยกิต
  การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม
  โครงสร้างของหลักสูตร
   1) วิชาบังคับ จำนวน 12 หน่วยกิต
  • 271-101 การจัดการวิศวกรรม เทคโนโลยีและนวัตกรรม
  • 271-102 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • 271-103 การหาค่าเหมาะสมที่สุดและการประยุกต์
  • 271-104 การจัดการเพื่อสิ่งแวดล้อม
  • 272-301-2 สัมมนา (ไม่นับหน่วยกิต)
   2) วิชาเลือก จำนวนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิตสำหรับ แผนกให้เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้
  • 272-101 การจัดการโครงการด้านวิศวกรรม
  • 272-102 การจัดการห่วงโซ่อุปทาน
  • 272-103 วิศวกรรมและการจัดการความปลอดภัย
  • 272-104 วิศวกรรมการตลาด
  • 272-105 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมการจัดการ
  • 272-106 การจัดการการถ่ายทอดเทคโนโลยี
  • 272-107 การจัดการนวัตกรรม
  • 272-108 วิศวกรรมคุณค่า
   3) กลุ่มวิชาวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม
  • 272-201 ทรัพยากรพลังงานและการใช้ประโยชน์
  • 272-202 ระบบพลังงานและการจัดการสิ่งแวดล้อม
  • 272-203 การจัดการพลังงานในอาคาร
  • 272-204 การจัดการพลังงานในอุตสาหกรรม
  • 272-205 การจัดการด้านพลังงานนิวเคลียร์
  • 272-206 พลังงานที่ยั่งยืน, Sustainable Energy
  • 272-207 การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  • 272-208 การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
  • 272-209 ทรัพยากรและเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  • 272-210 การจัดการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนขนาดเล็ก
   4) วิทยานิพนธ์
  • แผน ก แบบ ก2 จำนวน12หน่วยกิต
   

  - ศูนย์บัณฑิตศึกษา +662-878-5000-3
  - สาขาวิศวกรรมพลังงาน สายตรง 02-8785035
  - โทรสาร +66 2 878 5086