สำนักงานบัณฑิตศึกษา

การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม

#

แนวทางการประกอบวิชาชีพ

  • วิศวกรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการในการบริหารจัดการ
  • วิศวกรและผู้บริหารในโรงงานอุตสาหกรรม
  • นักวิจัยด้านระบบจัดการด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี
  • วิศวกรด้านพลังงาน
  • วิศวกรด้านสิ่งแวดล้อม
  • วิศวกรประเมินโครงการ
  • ที่ปรึกษาโรงงานอุตสาหกรรม
  • นักเทคโนโลยีอุตสาหกรรม