เกี่ยวกับคณะ
สำนักงานบัณฑิตศึกษา

สำนักงานบัณฑิตศึกษา

ประวัติความเป็นมาและสภาพปัจจุบัน
     จากความมุ่งมั่นที่จะเข้าสู่การเป็นประเทศอุตสาหกรรมของประเทศไทย แต่ยังมีความขาดแคลนบุคลากรที่มีคุณภาพ และมีความรู้คู่ทักษะที่พร้อมสำหรับการขับเคลื่อนของประเทศของเราสู่เส้นทางที่มุ่งหวังของ อาจารย์ ดร.ณรงค์ มงคลวนิช จึงได้สร้างสถาบันอาชีวศึกษาเอกชนที่ให้บริการความรู้ทางด้านช่างอุตสาหกรรมแห่งแรกของประเทศไทยขึ้น เมื่อปีพุทธศักราช 2508 โดยใช้ชื่อว่า “โรงเรียนช่างกลสยาม” ซึ่งแสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศอันกว้างไกล และปณิธานอันแน่วแน่ที่จะเดินหน้าสู่จุดหมายจากหลายทศวรรษที่ผ่านมา “โรงเรียนช่างกลสยาม” ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนเทคโนโลยีสยาม” โดยเพิ่มหลักสูตรด้านพาณิชยกรรม และได้ยืนหยัดอยู่ในระดับแนวหน้าของกลุ่มโรงเรียนอาชีวศึกษา ที่มีคุณภาพของประเทศ
     ในปีพุทธศักราช 2548 นับเป็นปีที่ 40 ของสถาบันดังกล่าว และนับเป็นก้าวใหม่ของการเดินทางสู่จุดมุ่งหมายตามแนวทางที่ อาจารย์ ดร.ณรงค์ มงคลวนิช ได้ทำเป็นตัวอย่างไว้ โดยทางโรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามได้จัดตั้งโครงการ “วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม” ขึ้น เพื่อสานต่อปณิธานและสานต่อความต้องการของสังคมในการผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพและวุฒิภาวะที่สูงขึ้น โดยให้บริการการศึกษาที่ผสมผสานความรู้ด้านทฤษฎีควบคู่กับทักษะ โดยเน้นวัดผลได้จากการปฏิบัติงานได้จริงตามสภาพปัจจุบันที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ซึ่ง “วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม” ได้เปิดดำเนินการในปีการศึกษา 2549 ในเนื้อที่ 8 ไร่ 3งาน 67 ตารางวา การจัดการศึกษาในปีการศึกษาแรกของ “วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม” เน้นการศึกษาที่ต่อเนื่องสำหรับผู้จบการศึกษาจากทางโรงเรียนเทคโนโลยีสยาม โดยเปิดหลักสูตรทางด้านเทคโนโลยีและบริหารธุรกิจ ที่รองรับทุกหลักสูตรที่เปิดสอนในโรงเรียนเทคโนโลยีสยาม แล้วจึงขยายหลักสูตรเพิ่มเติมที่เป็นที่ต้องการของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมไทย โดยมุ่งเน้นจัดการศึกษาให้มีความต่อเนื่องและเท่าเทียมกัน ไม่ว่านักศึกษาจะมาจากสถาบันการศึกษารูปแบบใดและระดับใด ดังนั้น วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม มีเป้าหมายที่จะเปิดบริการทางการศึกษาในหลักสูตรที่หลากหลาย โดยคำนึงถึงความต้องการที่แท้จริงของภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม และเป็นการเชื่อมต่อโลกแห่งการศึกษาและโลกแห่งงานที่แท้จริง เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายขึ้นของสังคม alt alt